١٣٩٧/١٠/٢۵

نظارت شورای دانش آموزی پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال بر بهداشت یاران مدرسه

نظارت شورای دانش آموزی پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال بر بهداشت یاران مدرسه

شورای دانش آموزی پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال پس از بررسی و عملکرد بهداشت یاران مدرسه ، نکاتی که بهداشت یاران به آنها توجه نمی کردند و یا به صورت ناقص اجرا می کردند را به این عزیزان گوش زد کردند و با هم برای حل این مسکلات به دنبال راه چاره کشتند . با هم گوشه ای از این برنامه را خواهیم دید . 

نظرات